Về việc tạm thời cho học sinh THPT, học viên hệ GDTX nghỉ học phòng chống dịch Covid-19